คู่มือการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

ชื่อฐานข้อมูล : ABI/INFORM Complete
ขอบเขตของเนื้อหา : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจีดการทรัพบากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ ABI/INFORM Complete

Brochure

 


ชื่อฐานข้อมูล : ACM Digital Library
ขอบเขตของเนื้อหา : เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ้งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ ACM Digital Library

Brochure

 


ชื่อฐานข้อมูล : ACS Journals
ขอบเขตของเนื้อหา  :เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมี และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full-text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ ACS Journals

 


ชื่อฐานข้อมูล : Academic Search Complete

ขอบเขตของเนื้อหา : ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดในโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์ง ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศ่าสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ
 


ชื่อฐานข้อมูล : H.W. Wilson
ขอบเขตของเนื้อหา  :เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Scicence, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, Generral Interest, Biologyical & Agricultural Science

 

 


ชื่อฐานข้อมูล : Web of Science

ขอบเขตของเนื้อหา : เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ Web of Science

Brochure

 


ชื่อฐานข้อมูล : ProQuest Dissertations & Theses

ขอบเขตของเนื้อหา : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบัน การศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านรายการ

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ ProQuest Dissertations & Theses

Brochure

 


ชื่อฐานข้อมูล : SpringerLink

ขอบเขตของเนื้อหา : ครอบคลุมสาขาวิชา Medicine & Public Health, Russian Library of Science, Life Sciences, Chemistry, Mathematics, Physics, Computer Science, Economics/Management Science, Geosciences และ Engineering

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ SpringerLink

Brochure

 


ชื่อฐานข้อมูล : Computers & Applied Sciences Complete

ขอบเขตของเนื้อหา : เป็นฐานข้อมูลที่ครบอคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของ วารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่น ๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ
 


ชื่อฐานข้อมูล : Education Research Complete

ขอบเขตของเนื้อหา : เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิจัยด้าน การศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึง การศึกษาระดับที่สูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษา แบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education Research Complete ให้บริการ ดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 


ชื่อฐานข้อมูล : Emerald Management (EM92)

ขอบเขตของเนื้อหา : เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและบัญชีระบบอัตโนมัติขั้นสูง งานวิจัยเชิงคุณภาพการเงิน และการบัญชี กฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การศึกษา ข้อปฏิบัติในการลงทุน รูปแบบนโยบายการคลัง ธุรกิจรหว่างประเทศ การจัดการรูปแบบการประเมินและตรวจสอบด้านการเงิน ธุรกิจศึกษาภูมิภาคเอเซีย ประวัติศาสตร์การจัดการ บทวิเคราะห์ธุรกิจข้ามชาติ การสร้างแบบจำลองในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการการค้าปลีกและการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ การดูแลกำกับกิจการ ยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจ บทความเกี่ยวกับตัว้วัดความเป็นเลิศทางธุรกิจแลการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน และงานวิจัยด้านพฤติกรรมของผู้ประกอบการ

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ Emerald

Brochure

 


ชื่อฐานข้อมูล : ScienceDirect

ขอบเขตของเนื้อหา : เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและ เอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995-ปัจจุบัน
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ ScienceDirect
 


ชื่อฐานข้อมูล : IEEE Eplore

ขอบเขตของเนื้อหา : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology(IET)


ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ IEEE Eplore

Brochure