บริการ
ชั้นที่ 1
 • บริการห้องฝากของ
 • บริการหนังสือใหม่(นวนิยาย เรื่องสั้น เยาวชน)
 • บริการหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น
 • บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
 • บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ
 • บริการแจ้งเตือนการคืนทางอีเมล
 • บริการตรวจสอบการยืมคืนด้วยตนเอง
 • บริการวารสารฉบับปัจจุบัน / วารสารล่วงเวลา (ระบบชั้นเปิด)
 • บริการห้องเรียนรู้ตามอัธยาศัย (บริการหนังสือพิมพ์ บริการนิตยสารบันเทิง)
 • บริการหนังสือและนวัตกรรมทางการออกแบบ (TCDC)
 • บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
 • บริการแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่
 • บริการ wireless zone
ชั้นที่ 2
 • บริการหนังสือทั่วไป (000-400)
 • บริการคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูล
 • บริการช่วยค้นหาตัวเล่มหนังสือ
 • บริการห้องประชุมกลุ่มย่อยจำนวน 2 ห้อง
 • บริการสารสนเทศตลาดหลักทุน(SET Corner)
 • บริการ wireless zone
ชั้นที่ 3
 • บริการหนังสือทั่วไป (500-900)
 • บริการคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูล
 • บริการช่วยค้นหาตัวเล่มหนังสือ
 • บริการห้องประชุมกลุ่มย่อยจำนวน 2 ห้อง
 • บริการ wireless zone
ชั้นที่ 4
 • หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ (000-900)
 • บริการสารสนเทศนิติศาสตร์ (340-349)
 • บริการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • บริการช่วยค้นหาตัวเล่มสิ่งพิมพ์
 • บริการคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูล
 • บริการห้องประชุมกลุ่มย่อยจำนวน 2 ห้อง
 • บริการ wireless zone
ชั้นที่ 5
 • บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 • บริการแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
 • บริการหนังสืออ้างอิง
 • บริการทางบรรณานุกรม
 • บริการห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • บริการห้องวิทยานิพนธ์ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการ
 • บริการหนังสือใหม่ ประเภทหนังสืออ้างอิง
 • ฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ
 • บริการ wireless zone
ชั้นที่ 6
 • บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ
 • บริการยืม-คืน VCD/DVD
 • บริการห้องวีดีทัศน์และสื่อโสตทัศนวัสดุ
 • บริการห้องประชุม-สัมมนา (ห้องยันต์ทอง)
 • บริการห้องมินิโฮมเธียเตอร์
 • บริการสื่อโสตทัศนวัสดุที่ได้รับใหม่
 • บริการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
 • บริการ wireless zone