กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • ชื่อ-สกุล : ศิวาพร จันหุนี
 • ตำแหน่ง : พนักงานห้องสมุด ระดับ ส 2
 • วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ห้องทำงาน : อาคาร 15 ชั้น 2
 • E-mail : siwaporn_jun@nstru.ac.th
 • IP Phone : 4209
 • ชื่อ-สกุล : ปิยะพร แซ่จ้อง
 • ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
 • วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ห้องทำงาน : อาคาร 15 ชั้น 2
 • E-mail : piyaporn_sae@nstru.ac.th
 • IP Phone : 4210
 • ชื่อ-สกุล : จำนงค์ เพ็ชรหนูน
 • ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
 • วุฒิการศึกษา : วท.บ.(การจัดการสารสนเทศ)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ห้องทำงาน : อาคาร 15 ชั้น 2
 • E-mail : jamnong_phe@nstru.ac.th
 • ชื่อ-สกุล : จิระดา วุฒิมานพ
 • ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
 • วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ห้องทำงาน : งานเทคนิควารสาร (อาคาร 15 ชั้น 1)
 • E-mail : jirada_rat@nstru.ac.th
 • IP Phone : 4204
 • ชื่อ-สกุล : จงดี สุขพันธ์
 • ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
 • วุฒิการศึกษา : ม.ต้น
 • ชื่อสถาบันที่จบ : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
 • ห้องทำงาน : อาคาร 15 ชั้น 2
 • E-mail : jongdee_suk@nstru.ac.th
 • ชื่อ-สกุล : พิมพร มากพันธ์
 • ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
 • วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ห้องทำงาน : อาคาร 15 ชั้น 1
 • E-mail : pimporn_mar@nstru.ac.th
 • ชื่อ-สกุล : อารมณ์ ศักดิ์ศรี
 • ตำแหน่ง : คนงานห้องสมุด
 • วุฒิการศึกษา : บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ปฏิบัติงาน : บริการการอ่าน อาคาร 15 ชั้น 2
 • E-mail : arom_sak@nstru.ac.th