กลุ่มงานบริการทรัพยาสารสนเทศ
 • ชื่อ-สกุล : จิราพร อนุรักษ์
 • ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
 • วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ปฏิบัติงาน : บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า (อาคาร 15 ชั้น 5)
 • E-mail : jiraporn_anu@nstru.ac.th
 • IP Phone : 4205
 • ชื่อ-สกุล : อารี ใจจิตร
 • ตำแหน่ง : พนักงานบริการ ระดับ บ 1
 • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
 • ชื่อสถาบันที่จบ : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
 • ปฏิบัติงาน : งานตรวจประตูเข้า - ออก (อาคาร 15 ชั้น1)
 • E-mail : aree_jai@nstru.ac.th
 • ชื่อ-สกุล : ธนภัทร สุขสวัสดิ์
 • ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ
 • วุฒิการศึกษา : วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์)
 • ชื่อสถาบันที่จบ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปฏิบัติงาน : บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ (อาคาร 15 ชั้น 1)
 • E-mail : thanaphat_suk@nstru.ac.th
 • ชื่อ-สกุล : วรรณี พรหมทอง
 • ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
 • วุฒิการศึกษา : วท.บ.(การจัดการสารสนเทศ)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ปฏิบัติงาน : บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ (อาคาร 15 ชั้น 1)
 • E-mail : wannee_pro@nstru.ac.th
 • ชื่อ-สกุล : มลทิพย์ กำพลวรรณ
 • ตำแหน่ง : พนักงานห้องสมุด
 • วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์,อนุปริญญา(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปฏิบัติงาน : งานบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (อาคาร 15 ชั้น 1)
 • E-mail : montip_kam@nstru.ac.th
 • ชื่อ-สกุล : ชนาธิศา มฤคี
 • ตำแหน่ง : พนักงานห้องสมุด
 • วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ปฏิบัติงาน : บริการการอ่าน อาคาร 15 ชั้น 3
 • E-mail : charnatisa_mar@nstru.ac.th
 • ชื่อ-สกุลภาษาไทย : ทิวาภรณ์ ฤทธิ์ทอง
 • ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
 • วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ปฏิบัติงาน : งานวิจัยและสารสนเทศท้องถิ่น (อาคาร 15 ชั้น 5)
 • E-mail : tiwaporn_rit@nstru.ac.th
 • IP Phone : 4211
 • ชื่อ-สกุลภาษาไทย : นางสาวดวงธิดา รักษาแก้ว
 • ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ
 • วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
 • วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (โสตทัศนศึกษา)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงาน : ฝึกอบรม (อาคาร 15 ชั้น 5)
 • E-mail : duangtida_ruk@nstru.ac.th
 • IP Phone : 4221
 • ชื่อ-สกุล : ชัญทิชา ไกรนุกูล
 • ตำแหน่ง : พนักงานห้องสมุด
 • วุฒิการศึกษา : ค.บ.(สังคมศึกษา)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ห้องทำงาน : อาคาร 15 ชั้น 2
 • E-mail : chanticha_kai@nstru.ac.th