กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ชื่อ-สกุล : ตระกูล ศรีวิรักษ์
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ , บรรณารักษ์
 • วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ห้องทำงาน : อาคาร 15 ชั้น 2
 • E-mail : trakoon_sri@nstru.ac.th
 • IP Phone : 4210
 • ชื่อ-สกุล : สุภัทร มหากิตติคุณ
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • วุฒิการศึกษา : บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยสยาม
 • ปฏิบัติงาน : งานสื่อโสตทัศนวัสดุ (อาคาร 15 ชั้น 6)
 • E-mail : supat_mah@nstru.ac.th