กลุ่มงานส่งเสริมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ

  • ชื่อ-สกุล : จุรีรัตน์ เสนาะกรรณ
  • ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ ชำนาญการ
  • วุฒิการศึกษา : ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
  • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • ห้องทำงาน : งานส่งเสริมการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ (อาคาร 15 ชั้น 6)
  • E-mail : jureerat_san@nstru.ac.th
  • IP Phone : 4207