บริการฝึกอบรม แนะนำการใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ

 

บริการฝึกอบรม  แนะนำการใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ

 เป็นบริการวิชาการที่ห้องสมุดจัดขึ้น เพื่อสอน อบรม และแนะนำการใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ รวมถึงการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด อาทิ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยและฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ (E-Thesis) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) ฐานข้อมูลอ้างอิง (E-Database) และฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิงและวิจัย เช่น Endnote Web, Zotero ให้กับนักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักบริการ และทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด รู้จักเทคนิควิธีค้นหาสารสนเทศ สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้และจัดการผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้ยังสามารถจัดการรายการบรรณานุกรมได้ด้วย


รูปแบบการให้บริการ มี 2 ลักษณะ

       1) จัดอบรมตามหลักสูตรที่ห้องสมุดจัดให้บริการประจำภาคการศึกษา

       2) จัดอบรมตามคำขอของผู้รับบริการหรือคณะ/หน่วยงาน /ภาควิชาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่ร้องขอมา

 

 


หลักสูตรการฝึกอบรม 

ลำดับ ชื่อหลักสูตร เวลาที่ใช้ จำนวน(คน)/รอบ
  1  นำชมหอสมุดกลาง  2 ชม.  30
  2  การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่องานวิจัย
* (Full text งานวิจัยไทย/ต่างประเทศ)
 2 ชม.  20
  3  สืบค้นบทความวิจัยด้วย Google Scholar  2 ชม.  20
  4  สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form  2 ชม. 20
  5  หลักการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม  2 ชม.  20 
  6  การจัดรูปแบบการพิมพ์รายงานวิจัยด้วย Word   2 ชม.  20 
  7  เทคนิคการออกแบบงานนำเสนอด้วย PowerPoint  2 ชม.  20 

 

   ช่วงเวลาที่ให้บริการฝึกอบรม     
 จันทร์ - ศุกร์

 ช่วงเช้า 09.00 - 11.00 น.

 ช่วงบ่าย 13.00 - 15.00น.

 เสาร์

 ช่วงเช้า 09.00 - 11.00 น.

 ช่วงบ่าย 13.00 - 15.00น.

อาทิตย์

--งดให้บริการ--


          จำนวนผู้เข้าอบรม  คือ จำนวนที่รองรับสำหรับสำหรับกาครอบรมในห้องปฏิบัติการชั้น 5 หอสมุดกลาง หากผู้สอนท่านใดมีห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่รองรับนักศึกษาได้มากกว่าจำนวนที่กำหนด
สามารถระบุให้วิทยากรดำเนินการอบรมตามห้องที่ท่านเตรียมไว้ได้

 

ติดต่อสอบถามและนัดหมายการอบรมได้ที่

           นางสาวดวงธิดา  รักษาแก้ว (โม)   หอสมุดกลาง ชั้น 5 งานพัฒนาการเรียนรู้สารสนเทศ 
 โทรศัพท์ 081-874-9433/ IP Phone:4221  /  E-mail : duangtida_ruk@nstru.ac.th ในวันและเวลาราชการ

**กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนการอบรม **   

 

 คลิกที่นี่ Download ใบสมัคร เพื่อสมัครด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ ชั้น 5 หอสมุดกลาง