การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ = Natural resources managment
ชื่อเรื่อง : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ = Natural resources managment
ผู้แต่ง : ปิยะดา วิชระวงศกร
พิมพลักษณ์ :  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
เลขเรียก : 333.7236112562
สถานที่จัดเก็บ: หมวด 000-499/ชั้น 2
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงความรู้พื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ หลักการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการทรัพยากรทางอากาศ การจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการทรัพยากรดิน การจัดการทรัพยากรป่าไม้
การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า และการจัดการทรัพยากรแร่ธาตุ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดการปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นได้