ประวัติศาสตร์และแนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อเรื่อง : ประวัติศาสตร์และแนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้แต่ง : จุมพล ภิญโญสินวัฒน์, ภูมินทร์ บุตรอินทร์.
พิมพลักษณ์ :  กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561
ครั้งที่พิมพ์:  พิมพ์ครั้งที่ 2
เลขเรียก : 346.0484662561
สถานที่จัดเก็บ: หมวด 340-349 (หนังสือกฏหมาย)/ชั้น 4
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายและลักษณะทั่วไปของทรัพย์สินทางปัญญา ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการ
ของทรัพย์สินทางปัญญา เหตุผลของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงปรัชญา ข้อพิจารณาในการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย เหมาะสำหรับนักศึกษา นักกฎหมาย
ตลอดจนผู้ที่สนใจคำอธิบายทรัพย์สินทางปัญญา