รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสำหรับการเลือกตั้ง พุทธศักราช 2561
ชื่อเรื่อง : รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสำหรับการเลือกตั้ง พุทธศักราช 2561 : พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : รวบรวมโดย บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม.
พิมพลักษณ์ : 

กรุงเทพฯ : The Law Group, 2561

เลขเรียก : 342.074372561
สถานที่จัดเก็บ: หมวด 340-349 (หนังสือกฏหมาย)/ชั้น 4
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่สำคัญ เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 คำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
เป็นต้น เหมาะสำหรับนักการเมือง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนักวิชาการ ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป