ตรรกศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to logic
ชื่อเรื่อง : ตรรกศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to logic
ผู้แต่ง : โกเมนทร์ ชินวงศ์.
พิมพลักษณ์ :  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556
เลขเรียก : 1608152556
สถานที่จัดเก็บ: หมวด 000-499/ชั้น 2
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์การใช้เหตุพล กรอบความคิดตรรกศาสตร์นิรนัยกรอบความคิดแบบตายตัว
ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ ตรรกศาสตร์แบบอุปนัยกรอบความคิดแบบพัฒนาได้และข้อบกพร่องในการอ้างเหตุผล
เหมาะสำหรับอาจารย์ใช้เป็นคู่มือการเรียน การสอนในรายวิชาการคิดและการตัดสินใจกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี