วินัยข้าราชการ : เริ่มต้นที่คำสั่งลงโทษทางวินัยแต่สิ้นสุดที่คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ชื่อเรื่อง : วินัยข้าราชการ : เริ่มต้นที่คำสั่งลงโทษทางวินัยแต่สิ้นสุดที่คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ผู้แต่ง : ไพโรจน์ อาจรักษา.
พิมพลักษณ์ :  กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562
เลขเรียก : 342.068 968 2562
สถานที่จัดเก็บ: หมวด 340-349 (หนังสือกฏหมาย)/ชั้น 4
สาระสังเขป :

หนังสือเล่มนี้จะอธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ คือ ฉบับที่หนึ่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการ และฉบับที่สอง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายขึ้น หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับหน่วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ และผู้ที่สนใจกฎหมาย