รวมกฎหมายปกครอง
ชื่อเรื่อง : รวมกฎหมายปกครอง
ผู้แต่ง : รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.
พิมพลักษณ์ :  กรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ์, 2562
เลขเรียก : 342.06 176 2562
สถานที่จัดเก็บ: หมวด 340-349 (หนังสือกฏหมาย)/ชั้น 4
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าที่
พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่น พ.ศ. 2534 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 เหมาะสำหรับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือผู้ที่สนใจกฎหมายปกครอง