คดีทุจริตต่อหน้าที่ (มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา) และกฎหมายจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ชื่อเรื่อง : คดีทุจริตต่อหน้าที่ (มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา) และกฎหมายจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผู้แต่ง : สุพิศ ปราณีตพลกรัง.
พิมพลักษณ์ :  กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562
ครั้งที่พิมพ์ :  พิมพ์ครั้งที่ 2
เลขเรียก : 345.02323 463 2562
สถานที่จัดเก็บ: หมวด 340-349 (หนังสือกฏหมาย)/ชั้น 4
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายเบื้องต้น บทบัญญัติของกฎหมาย ข้อพิจารณาอื่นๆ เกี่ยวกับความผิดมาตรา 157
ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำผิด และกฎหมายจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เหมาะสำหรับ
นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือผู้ที่สนใจเรื่องกฎหมาย