นักการเมืองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง : นักการเมืองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้แต่ง : ณรงค์ บุญสวยขวัญ
พิมพลักษณ์ : นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2549
เลขเรียก : NST 324.20921722549
สถานที่จัดเก็บ: สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
สาระสังเขป : หนังสือเรื่องนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานงานวิจัยเกี่ยวกับการเมืองนครศรีธรรมราชทำความเข้าใจการเมืองไทยผ่านการเมืองในถิ่นต่างๆ มีรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาการเมืองถิ่น แนวคิดทฤฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ประวัติการเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช วิเคราะห์และสรุปภาพรวมของการเมืองถิ่นและนักการเมืองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช