แนวคิดเศรษฐศาสตร์ : จากอดีตสู่ปัจจุบัน
ชื่อเรื่อง : แนวคิดเศรษฐศาสตร์ : จากอดีตสู่ปัจจุบัน
ผู้แต่ง : พอพันธ์ อุยยานนท์.
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
เลขเรียก : 330.151962562
สถานที่จัดเก็บ: หมวด 000-499/ชั้น 2
สาระสังเขป : แนวคิด /ทฤษฎีเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์จัดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล เพื่ออธิบายถึงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในระดับบุคคล ระดับธุรกิจ ระดับรัฐบา จนถึงระดับเศรษฐกิจมหภาคเพื่อทำความเข้าใจในประเด็นเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างการเจริญเติบโต เสถียรภาพ และความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนทำความเข้าใจโครงสร้างและระบบเศรษฐกิจทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อให้โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจเป็นระบบที่พึงปรารถนา