ผู้นำ นักบริหาร กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = Leaders, managers, and HRD
ชื่อเรื่อง : ผู้นำ นักบริหาร กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = Leaders, managers, and HRD
ผู้แต่ง : ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียก : 658.33762561
สถานที่จัดเก็บ: หมวด 500-999/ชั้น 3
สาระสังเขป : ความเป็นนักบริหารถ้ามีความเป็นผู้นําและภาวะผู้นําไปด้วยในขณะเดียวกัน จะทำให้เกิดผลงานและพลังมากเป็นทวีคูณ กลไกและองค์ประกอบที่สำคัญสูงสุดไม่ว่าจะเป็นสังคมและองค์การก็ตาม นั่นคือ "คน" หรือ "People" และการทำให้ "คน" หรือ "People" มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน และได้พัฒนาศักยภาพสูงสุด "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" จะเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้สังคม องค์การ และมนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนา หนังสือ "ผู้นำ นักบริหาร กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" เล่มนี้ จะบอกเล่าถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น การพัฒนาที่ยั่งยืน : เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา มนุษย์กับการเรียนรู้ บุคคลผู้มีความสามารถสูงกับองค์การสมรรถนะสูง ผู้นำ นักบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะของบุคคลที่ได้รับการปลดปล่อยจะนำมาซึ่งพลังและช่วยยกระดับขีดความสามารถขององค์การ เป็นต้น