การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ชื่อเรื่อง : ผู้นำ นักบริหาร กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = Leaders, managers, and HRD
ผู้แต่ง : ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียก : 658.33762561
สถานที่จัดเก็บ: หมวด 500-999/ชั้น 3
สาระสังเขป : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความสำคัญยิ่งต่อการดำเนินงานขององค์การ ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้นการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง แผนการดำเนินงาน และแนวทางในการพัฒนาองค์กรได้ องค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรคือคนกลุ่มใด มีลักษณะเฉพาะอย่างไร มีความเกี่ยวโยงกับองค์กรในประเด็นใดบ้างทั้งด้านบวกและลบ เพื่อนำไปใช้และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก่อให้เกิดความผูกพันธ์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) ได้อย่างยั่งยืน