การประเมินเสถียรภาพของระบบนิเวศปากแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเล อ่าวปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง : การประเมินเสถียรภาพของระบบนิเวศปากแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเล (Estuary) อ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : บรรณาธิการ : ณิษฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2551
เลขเรียก : NST 577.69275 2551
สถานที่จัดเก็บ: สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
สาระสังเขป : การประเมินเสถียรภาพของระบบนิเวศปากแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเล (Estuary) อ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างกลุ่มวิจัยและพัฒนาทรัพยากรชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งครอบคลุมการศึกษา 3 ส่วน ส่วนแรกการศึกษาด้านสมุทรศาสตร์กายภาพในระบบนิเวศปากแม่น้ำที่ไหลลงสู่อ่าวปากพนัง ส่วนที่สองเป็นการประเมินเสถียรภาพและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชีวภาพทั้งทางด้านป่าไม้ชายเลนและทรัพยากรประมง ส่วนที่สามเป็นการศึกษาโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน