แนวการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา
ชื่อเรื่อง : แนวการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา
ผู้แต่ง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช.
พิมพลักษณ์ : นครศรีธรรมราช : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2562
เลขเรียก : NST 375.00095933112562
สถานที่จัดเก็บ: สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
สาระสังเขป : หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ หลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษา และแนวการจัดการเรียนรู้นครศรีธรรมราชศึกษาซึ่งมีหน่วยการเรียนรู้ 14 หน่วย ซึ่งคลอบคลุมเรื่องประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ เศรษฐกิจ คมนาคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชากรกับการเมืองการปกครอง ประเพณี วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งท่องเที่ยว สามารถนำไปใช้จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งสำหรับการจัดการศึกษาทุกลุ่ม เพื่อได้เรียนรู้ท้องถิ่นของตนเอง