การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรอบเขาหลวงเขตพื้นที่ชุมชนพรหมโลก
ชื่อเรื่อง : การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรอบเขาหลวงเขตพื้นที่ชุมชนพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้แต่ง : ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าว
พิมพลักษณ์ :  นครศรีธรรามราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2554
เลขเรียก : NST 307.74275 2554
สถานที่จัดเก็บ: สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้เป็นการถอดบทเรียนที่ได้จาการบริการวิชาการในพื้นที่ชมชนรอบเขาหลวง ซึ่งเน้นพื้นที่กำหนดศึกษา คือ ชุมชนพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 7 ด้าน เน้นกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชนได้แก่ บริบทสำคัญของพื้นที่เขาหลวง ข้อมูลชุมชนพรหมโลก ทรัพยากรยากรธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมชุมชนเขาหลวง อาชีพดั้งเดิมของชุมชนรอบเขาหลวงเขตชุมชนพรหมโลก ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนรอบเขาหลวง ภาชนะต้นกำเนิดของชาวชุมชนรอบเขาหลวง และข้อมูลพืชสมุนไพรที่พบในตำบลพรหมโลก