สวัสดี ตามพรลิงค์
ชื่อเรื่อง : สวัสดี ตามพรลิงค์
ผู้แต่ง : ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง, 2557
เลขเรียก : NST 959.38317112557
สถานที่จัดเก็บ: สารสนเทศนครศรีธรรมราช ชั้น 4
สาระสังเขป : เมืองตามพรลิงค์เป็นแคว้นที่เก่าแก่ที่สุดบนแหลมมาลายู มีความเจริญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธศาสนา หนังสือเล่มนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูลพื้นฐานข้องอาณาจักรตามพรลิงค์ คำจำกัดความและรูปแบบวิธีการก่อตั้งชุมชนและกระบวนการเผยแพร่ แรกกำเนิดรัฐ กำเนิดการค้าและเส้นทางเดินเรือค้าขาย หลักฐานเก่ายุคแรกเริ่มของอารยธรรมอินเดียและจีน การเสื่อมถอยของอารยธรรมอินเดีย กำเนิดเมืองตามพรลิงค์ กำเนิดไศเลนทรวงศ์ และศิลาจารึกหลักที่ 23 และ 24 ค้นพบที่ไหนแน่