คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุและกรณีศึกษา
ชื่อเรื่อง : คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุและกรณีศึกษา
ผู้แต่ง : อธิวัฒน์ โยอาศรี
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2563
ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรุง
เลขเรียก : 658.721432563
สถานที่จัดเก็บ: หมวด 500-999/ชั้น 3
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าครุภัณฑ์ ขั้นตอนและกระบวนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ การจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีคัดเลือก (กรณีศึกษาการจัดซื้อหนังสือเรียน) การจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) การทำสัญญา การบริหารสัญญา หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง (ปี 2560-2562.) เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้ที่สนใจทั่วไป