หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา
ชื่อเรื่อง : หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา
ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ สินลารัตน์
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563
ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 5
เลขเรียก : 378.00794412563
สถานที่จัดเก็บ: หมวด 000-499/ชั้น 2
สาระสังเขป : หนังสือ "หลักและเทคนิคและการสอนระดับอุดมศึกษา" เล่มนี้ จะช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสวมหมวกใบที่สองได้อย่างเหมาะสม สวยงาม และมีคุณภาพสูง ผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้จะรู้ว่าจุดมุ่งหมายและภารกิจของการอุดมศึกษามีอะไรบ้าง เพราะอะไร ลักษณะผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างไร เทคนิคการสอนแบบใหม่ๆ ที่เรียกว่าการสอนเชิงสร้างสรรค์เป็นอย่างไร ตลอดจนการวางแผนและการดำเนินการสอนให้มีระบบ และจบลงด้วยชั่วโมงแรกและชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนว่าผู้สอนควรทำอย่างไร หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา และผู้ที่สนใจเรื่องหลักและเทคนิคและการสอน