อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
ชื่อเรื่อง : อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
ผู้แต่ง : อังคณา ขันตรีจิตรานนท์
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563
เลขเรียก : 641.56221122563
สถานที่จัดเก็บ: หมวด 500-999/ชั้น 3
สาระสังเขป : หนังสืออาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัยเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจในเด็กปฐมวัย เช่น ลักษณะพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ปัจจัยที่ส่งเสริมการเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ความสำคัญของอาหารและโภชนาการที่มีผลต่อสุขภาพ อาหารหลัก 5 หมู่ หลักการปฏิบัติในการจัดอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย การตระหนักถึงปัญหาการกินของเด็กไทย และปัญหาโภชนาการของเด็กปฐมวัยในปัจจุบัน อีกทั้งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร การเลือกซื้อ การเตรียม การปรุงอาหาร ปริมาณวัตถุดิบในการจัดอาหารที่เหมาะสม และสร้างสุขนิสัย อนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านอาหารและโภชนาการ