จิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู
ชื่อเรื่อง : จิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู
ผู้แต่ง : รักษิต สุทธิพงษ์
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : คำนำ, 2563
เลขเรียก : 371.11112563
สถานที่จัดเก็บ: หมวด 000-499/ชั้น 2
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่สำคัญ เช่น อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ เจตคติ ค่านิยมและความศรัทธาที่มีต่อวิชาชีพครู คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในงานของครู เป็นต้น ซึ่งเหมาะสำหรับให้นิสิต นักศึกษาครู นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา หรือผู้ที่สนใจในการประกอบวิชาชีพครู ได้ใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างอุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ