การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนการสอน
ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนการสอน
ผู้แต่ง : ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
พิมพลักษณ์ : พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2563
เลขเรียก : 371.33672563
สถานที่จัดเก็บ: หมวด 000-499/ชั้น 2
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย การจำแนกพฤติกรรมการเรียน/การสอน วิธีการบันทึกพฤติกรรมและกฎพื้นฐาน ตารางมิติ (Matrix) การแปลความหมายตารางมิติ การลำดับเหตุการณ์ในห้องเรียน การปรับปรุงระบบ FIAC ระบบ VICS ระบบ OSIA ระบบ BIAS และตารางสาระสำคัญทางสังคม The social-substantive schedule ซึ่งเหมาะสำหรับ ครู อาจารย์และนักศึกษาครู รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา