หลักพัฒนศึกษา จตุรภาคของการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ชื่อเรื่อง : หลักพัฒนศึกษา : จตุรภาคของการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ผู้แต่ง : ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563
เลขเรียก : 371.22542563
สถานที่จัดเก็บ: หมวด 000-499/ชั้น 2
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อธิบายและนำเสนอทั้งการมองหลักฐาน การใช้หลักการ การสร้างหลักคิด และกำหนดหลักปฏิบัติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของนักพัฒนศึกษา นักบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักบริหารสถานศึกษา ครู และนักการศึกษา หรือนักพัฒนา ที่มุ่งใช้ "การศึกษา การเรียนรู้" เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ สังคม องค์กร หรือบุคคล เพื่อประโยชน์สุขของกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา