ศาสตร์การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา = Science of social studies learning management
ชื่อเรื่อง : ศาสตร์การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา = Science of social studies learning management
ผู้แต่ง : พิชาติ แก้วพวง
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563
เลขเรียก : 300.73222563
สถานที่จัดเก็บ: หมวด 000-499/ชั้น 2
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางสังคมศึกษา หลักสูตรสังคมศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มโนทัศน์หลักในวิชาสังคมศึกษา การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ที่นิยมใช้ในวิชาสังคมศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา โดยใช้รูปแบบ แนวคิด วิธีสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย วิธีเลือกใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้สังคมศึกษา เข้าใจหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา จากนั้นนำองค์ความรู้มาใช้ในออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น