ระบบการศึกษาเงา : นโยบายรัฐกับการกวดวิชา
ชื่อเรื่อง : ระบบการศึกษาเงา : นโยบายรัฐกับการกวดวิชา
ผู้แต่ง : มาร์ค เบรย์, ผู้แต่ง ; นันทรัตน์ เจริญกุล, ผู้แปล.
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563
เลขเรียก : 379.25762563
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 000-499/ชั้น 2
สาระสังเขป : หนังสือระบบการศึกษาเงา : นโยบายรัฐกับการกวดวิชา เล่มนี้ สะท้อนหลักการแนวคิด แนวทางการกำหนดนโยบาย / กลยุทธ์ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั้งการถอดบทเรียนและประสบการณ์ที่น่าสนใจในหลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับการกวดวิชา หรือการเรียนการสอนพิเศษ จากนานาประเทศ ผ่านมุมมองของนักวิชาการและนักวิจัยระดับโลก โดยมีงานวิจัยเป็นฐานในการอ้างอิงและสนับสนุน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักการศึกษา ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป