จิตวิทยาสังคม = Social psychology
ชื่อเรื่อง : จิตวิทยาสังคม = Social psychology
ผู้แต่ง : ชูชัย สมิทธิไกร
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564
เลขเรียก : 3024122564
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 000-499/ชั้น 2
สาระสังเขป : หนังสือ "จิตวิทยาสังคม" เล่มนี้ มุ่งเน้นการนำเสนอองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม โดยผสมผสานแนวคิดทฤษฎี และการวิจัยทางจิตวิทยาสังคม รวมถึงถึงการประยุกต์ความรู้เหล่านี้เพื่อประโยชน์ต่อบุคคลและสังคม จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการสอดแทรกตัวอย่างรูปธรรมเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ อีกทั้งยังมีคลิปวีดิทัศน์ที่ผู้อ่านสามารถเข้าไปชม เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคมในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือใช้เป็นหนังสืออ่านเพื่อเสริมความรู้สำหรับผู้ที่มีความสนใจด้านจิตวิทยาสังคม