รัฐศาสตร์ : แนวคิดพื้นฐานสู่การปฏิบัติในยุคดิจิทัล
ชื่อเรื่อง : รัฐศาสตร์ : แนวคิดพื้นฐานสู่การปฏิบัติในยุคดิจิทัล
ผู้แต่ง : วันชัย สุขตาม, จิรายุ ทรัพย์สิน, สุรศักดิ์ ชะมารัมย์
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : โฟร์เพซ, 2563
เลขเรียก : 3201152563
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 000-499/ชั้น 2
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงเนื้อหาโดยใช้การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปราย พร้อมทั้งยังได้มีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาในทางปฏิบัติในบางบทด้วย จากข้อมูลหลากหลายแหล่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สำหรับการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม โดยในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ทางการเมือง ระบบและสถาบันทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งเหมาะสมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะนำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนบุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี