ภูมิศาสตร์เมือง
ชื่อเรื่อง : ภูมิศาสตร์เมือง
ผู้แต่ง : ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์.
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564
เลขเรียก : 307.763732564
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 000-499/ชั้น 2
สาระสังเขป : หนังสือ ภูมิศาสตร์เมือง เล่มนี้มีเนื้อหาภายในเล่มแบ่งเป็น 12 บท ประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 คำจำกัดความ กำเนิดและพัฒนาการของแหล่งชุมชนเมืองและเมือง
บทที่ 3 การกลายเป็นเมือง
บทที่ 4 หน้าที่ ขนาด และการกระจายของเมือง
บทที่ 5 ฐานเศรษฐกิจและเขตอิทธิพลของเมือง
บทที่ 6 โครงสร้างภายในเมือง
บทที่ 7 การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
บทที่ 8 การใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
บทที่ 9 การใช้ที่ดินในเมืองประเภทอุตสาหกรรม
บทที่ 10 การคมนาคมขนส่งภายในเมือง
บทที่ 11 ปัญหาเมืองและการแก้ไข
และบทที่ 12 แนวคิดและแนวทางเพื่อการพัฒนาเมือง ซึ่งหนังสือเล่มเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ในสายงานภูมิศาสตร์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวกับเมือง ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป