เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ = Research instruments in education and social sciences
ชื่อเรื่อง : เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ = Research instruments in education and social sciences
ผู้แต่ง : อัจศรา ประเสริฐสิน.
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563
เลขเรียก : 001.41122563
สถานที่จัดเก็บ : หมวด 000-499/ชั้น 2
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาที่เริ่มเกริ่นนำเกี่ยวกับหลักการวิจัยเบื้องต้นใน บทที่ 1-2 จากนั้นจึงนำมาสู่ประเด็นของการสร้างเครื่องมือ ทั้งเครื่องมือสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือสำหรับการวิจัยคุณภาพ และเครื่องมือวิจัยสำหรับตัวแปรจัดกระทำ ในบทที่ 3-6 ถัดมาใน บทที่ 7 จะเกี่ยวกับเรื่องของหลักการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย บทที่ 8 เรื่องเกณฑ์การแปลผลและการกำหนดระดับคะแนน บทที่ 9 การจัดทำรายงานผลการพัฒนาเครื่องมือวิจัย และบทส่งท้าย เครื่องมือวิจัยแบบออนไลน์ พร้อมการทำ Google form เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ครบถ้วน ครอบคลุมทั้งสายศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงทางด้านมนุษยศาสตร์ และทางการสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำวิจัยในแต่ละศาสตร์ได้อย่างแท้จริง