แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อเรื่อง : แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ = Public administration concepts and theories
ผู้แต่ง : สัญญา เคณาภูมิ
พิมพลักษณ์ :  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563
เลขเรียก : 3511132563
สถานที่จัดเก็บ: หมวด 000-499/ชั้น 2
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ วิวัฒนาการองค์การและการจัดการ กระบวนทัศน์ทางเลือกสาธารณะ กระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ กระบวนทัศน์การจัดการบริการสาธารณะแนวใหม่ กระบวนทัศน์ธรรมาภิบาล นโยบายสาธารณะ องค์การ ทรัพยากรมนุษย์ การคลังภาครัฐ การจัดการ การวางแผนและบริหารแผน และขอบข่ายการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรการสายปฏิบัติการ รวมไปถึงบุคคลทั่วไปผู้ใคร่ในการเรียนรู้