งานเครื่องมือกล
ชื่อเรื่อง : งานเครื่องมือกล = Machine tools
ผู้แต่ง : วรพงค์ บุญช่วยแทน.
พิมพลักษณ์ :  สงขลา : เทมการพิมพ์, 2564
เลขเรียก : 621.91762564
สถานที่จัดเก็บ: หมวด 500-999/ชั้น 3
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทนำงานเครื่องมือกล เครื่องมือกลสำหรับการหล่อโลหะ การขึ้นรูปโลหะด้วยเครื่องกลึง การขึ้นรูปโลหะด้วยเครื่องไส การขึ้นรูปโลหะด้วยเครื่องเจียระไน การขึ้นรูปโลหะด้วยเครื่องกัด การขึ้นรูปโลหะด้วยเครื่องเจาะ ระบบส่งกำลังของเครื่องมือกล โครงสร้างและการติดตั้งเครื่องจักรกล และระบบควบคุมงานเครื่องมือกล ซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปวส. ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับงานด้านอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต และช่างกลโรงงาน ตลอดจนอาจารย์ผู้สอน หรือวิศวกรออกแบบและสร้างเครื่องจักรกล และผู้ที่สนใจทั่วไป