การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด = Thinking development in early childhood
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด = Thinking development in early childhood
ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์ :  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563
เลขเรียก : 153.4208334182563
สถานที่จัดเก็บ: หมวด 000-499/ชั้น 2
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคิด แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ด้านการคิดของเด็กปฐมวัย แนวทางการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย การพัฒนาการคิดด้านต่างๆ ความรู้ทางสมองที่เกี่ยวกับการคิดของเด็กปฐมวัย สื่อและสภาพแวดล้อมกับการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย บทบาทผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถด้านการคิดของเด็กปฐมวัย รวมถึงปัญหาด้านการคิดของเด็กปฐมวัยและแนวทางแก้ไข