สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 46 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2559

สารนครศรีธรรมราช

สารนครศรีธรรมราช ปีที่ 46 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2559

จัดทำโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. หลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดย ญาณพโล ภิกขุ

2. มังคุดอินทรีย “เขาล้อม” พรหมคีรี ตลาดดี ราคาสูง โดย นิพนธ์ สุขสะอาด

3. ย้อยรอยนักประพันธ์ชั้นครูกับผลงาน เรื่อง “มงคลประชาราษฎร์” โดย ผจญ มีจิตต์

4. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์

5. ภาวะไขมันในเลือดสูง โดย น้ำพุ, นามแฝง

6. สหัสธาราตำรับยาไทยใช้แก้ปวด โดย อรุณรัตน์ ทองคำ