ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา 
แหล่งรวมวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี มีน้ำใจและคุณธรรม

วิสัยทัศน์
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้และบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว ประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ 

พันธกิจ
1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือและให้บริการทุกระดับ

2.พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และให้บริการ  

3.พัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา 

4.ขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งความรู้อย่างทั่วถึงและเสมอภาค  

5.พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน