เบอร์โทรศัพท์ภายในสำนัก

ผอ.

9830   

ห้องเจ้าหน้าที่คุมระบบโทรศัพท์ (คุณมด)             

4201

ห้องเจ้าหน้าที่เครือข่าย

9831

ห้องบริการห้องปฏิบัติการ

4202

งานบริการงานทั่วไป

4203

สำนักงานผู้อำนวยการ

9833

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

4204

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

4205

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

4206

งานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4207

ศูนย์คอมพิวเตอร์

4208