VDO แนะนำหอสมุดกลาง
บริการภายในหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
  • แนะนำหอสมุดกลาง

  • วิธีการค้นหาทรัพยากรจากระบบ Walai AutoLib

  • งานบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  • งานบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ

  • บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย

  • แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่