คู่มือการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
 

ฐานข้อมูล สกอ. บอกรับ

 

ชื่อฐานข้อมูล : ACM Digital Library

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

ดาวน์โหลดคู่มือ : เทคนิคการค้น : แผ่นพับ

 

ชื่อฐานข้อมูล : ProQuest Dissertation & Theses Global

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

ดาวน์โหลดคู่มือ : เทคนิคการค้น : แผ่นพับ

 

ชื่อฐานข้อมูล : Web of Science

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน

ดาวน์โหลดคู่มือ : เทคนิคการค้น : แผ่นพับ

 

ชื่อฐานข้อมูล :  Emerald Management (EM92)

เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและบัญชีระบบอัตโนมัติขั้นสูง งานวิจัยเชิงคุณภาพการเงิน และการบัญชี กฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การศึกษา ข้อปฏิบัติในการลงทุน รูปแบบนโยบายการคลัง ธุรกิจรหว่างประเทศ การจัดการรูปแบบการประเมินและตรวจสอบด้านการเงิน ธุรกิจศึกษาภูมิภาคเอเซีย ประวัติศาสตร์การจัดการ บทวิเคราะห์ธุรกิจข้ามชาติ การสร้างแบบจำลองในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการการค้าปลีกและการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ การดูแลกำกับกิจการ ยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจ บทความเกี่ยวกับตัว้วัดความเป็นเลิศทางธุรกิจแลการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน และงานวิจัยด้านพฤติกรรมของผู้ประกอบการ

ดาวน์โหลดคู่มือ

 

ชื่อฐานข้อมูล : Academic Search Complete (ASC)

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ

 

 ชื่อฐานข้อมูล : EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ

 

ชื่อฐานข้อมูล : Computer & Applied Sciences Complete (CASC)

ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965 – ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์, ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเทคโนโลยีใหม่

 

ชื่อฐานข้อมูล : ScienceDirect

เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารไม่น้อยกว่า 700 ชื่อเรื่อง ครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่ Agricultural and Biological Sciences, Engineering, Immunology & Microbiology and Social Sciences สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ. 2010 – ปัจจุบัน

 

ชื่อฐานข้อมูล : SpringerLink – Journal

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 - ปัจจุบัน

ดาวน์โหลดคู่มือ : เทคนิคการค้น : แผ่นพับ

 

ชื่อฐานข้อมูล : American Chemical Society Journal (ACS)

 Society Journal (ACS) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม(Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

ดาวน์โหลดคู่มือ

 

มหาลัยบอกรับ

 

ชื่อฐานข้อมูล : EBSCO eBbooks 

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) ที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ เช่น BUSINESS, EDUCATION, ENVIRONMENT, GENERAL REFERENCE, HISTORY, SCIENCE, TECHNOLOGY เป็นต้น ใช้ร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

ชื่อฐานข้อมูล : Gale Virtual Reference Library

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) ที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ เช่น BUSINESS, EDUCATION, ENVIRONMENT, GENERAL REFERENCE, HISTORY, SCIENCE, TECHNOLOGY เป็นต้น ใช้ร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

แผ่นพับ

 

ชื่อฐานข้อมูล : iGLibrary

เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ฉบับภาษาต่างประเทศและภาษาไทย แบบฉบับเต็ม Full Text ประกอบไปด้วยหนังสือจากหลากหลายจากสำนักพิมพ์ชื่อดังทั่วโลก เช่น McGraw-Hill, iGroup Press, ISEAS, World Science, BEP, iSmithers Rapra, เป็นต้น ที่ครอบคลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข มนุษยและสังคมศาสตร์ เป็นต้น

 

ชื่อฐานข้อมูล : MiC eLibrary

จัดทำโดยห้องสมุดข่าวมติชน เป็นฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่ผลิตในประเทศไทยกว่า 29 ฉบับ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ที่ง่ายต่อการสืบค้น สามารถค้นหาได้โดยใช้คำค้นหรือเลือกอ่านได้ตามหมวดหมู่ ช่วยให้ผู้ที่ต้องการข่าวย้อนหลังสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลย

 

ฐานข้อมูลทดลองใช้

 

ชื่อฐานข้อมูล : EBSCO eBbooks Academic Collection

มีรายชื่อ eBooks ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทุกคณะทางการศึกษา ศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย
eBooks จำนวนมากกว่า 140,000 รายชื่อ ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวน แลไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

ชื่อฐานข้อมูล : Educator’s Reference Complete

รวบรวมวารสารมากกว่า 1,100 ฉบับ และรายงานการ 200 เรื่อง เป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับนักการศึกษา อาจารย์ ไปจนถึงผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษา ครอบคลุมการศึกษาหลายระดับตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมหาวิทยาลัย และด้านการศึกษาพิเศษทุกด้าน เช่นด้านเทคโนโลยีการศึกษา นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาในการบริหารเงินทุนและนโยบายทางด้านการศึกษา

 

ชื่อฐานข้อมูล : Gale Computer Database

ประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ และทางเทคนิคชั้นนำในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ มีวารสารและวารสารมากกว่า 600 ฉบับที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ข่าวและบทวิจารณ์ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมการสื่อสาร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี