รายชื่อมหาวิทยาลัย เรียงตามตัวอักษร
รายชื่อมหาวิทยาลัย เรียงตามตัวอักษร URL
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.ku.ac.th
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.bu.ac.th
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี http://www.bkkthon.ac.th
มหาวิทยาลัยเกริก http://www.krirk.ac.th
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต http://www.krirk.ac.th
มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.kku.ac.th
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th
มหาวิทยาลัยชินวัตร http://www.siu.ac.th
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.cmu.ac.th
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น http://www.stjohn.ac.th
มหาวิทยาลัยทักษิณ http://www.tsu.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://www.kmutt.ac.th