มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎ

 URL
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  www.kru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  www.library.ksu.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  www.kpru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  arit.­chandra.­ac.­th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  library.cpru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  aritc.crru.ac.th/aritc/
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  www.arit.cmru.ac.th/
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  www.tru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  www.dru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  acit.npru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  www.nrru.ach.t
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  www.nsru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  www.bsru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  www.bru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  library.pnru.ac.th/
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  www.aru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  www.psru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  www.pbru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  www.pcru.ac.th
 หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  lib.pkru.ac.th/
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  www.rmu.ac.th
 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  library.yru.ac.th/
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  www.reru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  www.rru.ac.th
 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี  www.library.rbru.ac.th/

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 www.lpru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  www.lru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  www.vru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  lib.sskru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  www.snru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  www.skru.ac.th
 สำนักวิทยบรีการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   www.arit.dusit.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  www.library.ssru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  www.sru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  www.srru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  arit.mcru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  library.udru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  library.uru.ac.th
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  www.ubru.ac.th