ทำเนียบผู้บริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อุทัย คูหาพงศ์  
ผู้อำนวยการ
             
 นางสาวสุพัตร ฤทธิรัตน์
นายมโนรส บริรักษ์อราวินท์
รองผู้อำนวยการ
นางสาวชไมพร พุทธรัตน์   
รองผู้อำนวยการ 
นางสาวสุพัตร ฤทธิรัตน์  
รองผู้อำนวยการ 

 

นายพิสิฐ  กาญจนะภังคะ  
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ