กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • หัวหน้างานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
 • ชื่อ-สกุล : ปิยะพร  กลิ่นมาลี 
 • ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
 • วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ปฏิบัติงาน : งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (อาคาร 15 ชั้น 2)
 • E-mail : piyaporn_sae@nstru.ac.th
 • IP Phone : 4220
 • หัวหน้างานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
 • ชื่อ-สกุล : ศิวาพร จันหุนี
 • ตำแหน่ง : พนักงานห้องสมุด ระดับ ส 3
 • วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ปฏิบัติงาน : งานวิเคาระห์ทรัพยากรสารสนเทศหนังสือภาษาอังกฤษ (อาคาร 15 ชั้น 2)
 • E-mail : siwaporn_jun@nstru.ac.th
 • IP Phone : 4219
 • หัวหน้างานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
 • ชื่อ-สกุล : จิระดา วุฒิมานพ
 • ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
 • วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ปฏิบัติงานน : งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ วารสาร (อาคาร 15 ชั้น 2)
 • E-mail : jirada_rat@nstru.ac.th
 • IP Phone : 4220
 • หัวหน้างานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
 • ชื่อ-สกุล : ตระกูล  ศรีวิรักษ์
 • ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
 • วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ปฏิบัติงาน : งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (อาคาร 15 ชั้น 2)
 • E-mail : trakoon_sri@nstru.ac.th
 • IP Phone : 4220
 • ชื่อ-สกุล : จำนงค์ ฤทธิ์ศรี
 • ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
 • วุฒิการศึกษา : วท.บ.(การจัดการสารสนเทศ)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ปฏิบัติงาน : งานวิเคาระห์ทรัพยากรสารสนเทศหนังสือภาษาไทย (อาคาร 15 ชั้น 2) อาคาร 15 ชั้น 2
 • E-mail : jamnong_phe@nstru.ac.th
 • IP Phone : 4219