กลุ่มงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
 • หัวหน้างานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
 • ชื่อ-สกุล : จิราพร อนุรักษ์
 • ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
 • วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ปฏิบัติงาน : งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า (อาคาร 15 ชั้น 5)
 • E-mail : jiraporn_anu@nstru.ac.th
 • IP Phone : 4205
 • หัวหน้างานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
 • ชื่อ-สกุล : ธนภัทร สุขสวัสดิ์
 • ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ
 • วุฒิการศึกษา : วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์)
 • ชื่อสถาบันที่จบ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปฏิบัติงาน : งานบริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ (อาคาร 15 ชั้น 1)
 • E-mail : thanaphat_suk@nstru.ac.th
 • IP Phone : 4218

 

 • หัวหน้างานบริการเผยแพร่สารสนเทศ
 • ชื่อ-สกุล : วรรณี พรหมทอง
 • ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
 • วุฒิการศึกษา : วท.บ.(การจัดการสารสนเทศ)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • วุฒิการศึกษา : วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • ชื่อสถานบันที่จบ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ปฏิบัติงาน : งานบริการเผยแพร่สารสนเทศ  (อาคาร 15 ชั้น 1)
 • E-mail : wannee_pro@nstru.ac.th
 • IP Phone : 4221
 • หัวหน้างานฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ชื่อ-สกุลภาษาไทย : ดวงธิดา รักษาแก้ว
 • ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ
 • วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
 • วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (โสตทัศนศึกษา)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงาน : งานฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 15 ชั้น 1)
 • E-mail : duangtida_ruk@nstru.ac.th
 • IP Phone : 4221
 • หัวหน้างานบริการสารสนเทศนครศรีธรรมราช
 • ชื่อ-สกุลภาษาไทย : ทิวาภรณ์ ฤทธิ์ทอง
 • ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
 • วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ปฏิบัติงาน : งานบริการสารสนเทศนครศรีธรรมราช (อาคาร 15 ชั้น 4)
 • E-mail : tiwaporn_rit@nstru.ac.th
 • IP Phone : 4211
 • ชื่อ-สกุล : มลทิพย์ แก้วทา
 • ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ
 • วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์,อนุปริญญา(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปฏิบัติงาน : งานบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (อาคาร 15 ชั้น 1)
 • E-mail : montip_kam@nstru.ac.th
 • ชื่อ-สกุล : ชัญทิชา ไกรนุกูล
 • ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
 • วุฒิการศึกษา : ค.บ.(สังคมศึกษา)
 • ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ปฏิบัติงาน : งานบริการอ่านชั้น ชั้น 2 (อาคาร 15 ชั้น 2)
 • E-mail : chanticha_kai@nstru.ac.th