บริการฝึกอบรม แนะนำการใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ

 

บริการฝึกอบรม  แนะนำการใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ

 เป็นบริการวิชาการที่ห้องสมุดจัดขึ้น เพื่อสอน อบรม และแนะนำการใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ รวมถึงการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด อาทิ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยและฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ (E-Thesis) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) ฐานข้อมูลอ้างอิง (E-Database) และฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิงและวิจัย เช่น Endnote Web, Zotero ให้กับนักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักบริการ และทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด รู้จักเทคนิควิธีค้นหาสารสนเทศ สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้และจัดการผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้ยังสามารถจัดการรายการบรรณานุกรมได้ด้วย


รูปแบบการให้บริการ มี 2 ลักษณะ

       1) จัดอบรมตามหลักสูตรที่ห้องสมุดจัดให้บริการประจำภาคการศึกษา

       2) จัดอบรมตามคำขอของผู้รับบริการหรือคณะ/หน่วยงาน /ภาควิชาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่ร้องขอมา

หลักสูตรการฝึกอบรม 

ลำดับ ชื่อหลักสูตร คำอธิบายหลักสูตร
1  รู้จักกับหอสมุดกลาง (Library Tour)  อบรมเพื่อแนะนำบริการ ทรัพยากรสารสนเทศ และระเบียบการปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้บริการของหอสมุดกลางได้อย่างถูกต้อง และสืบค้นทรัพยากรที่มีในหอสมุดกลางได้
2  เทคนิคการสืบค้น Google ขั้นสูง  อบรมเทคนิคการ้นหาข้อมูลขั้นสูงด้วย Google Search ทั้งค้นหาเว็บไซต์ รูปภาพ วิดีโอ ข่าวสารต่างๆ รู้จักเทคนิคการจำกัดผลการค้นหาให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการในเวลาที่รวดเร็วที่สุด
3  เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพื่องานวิจัย  3.1 Basic : แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์บทความ/งานวิจัยของไทย และเทคนิคการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น

 3.2 Advance : แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์บทความ/งานวิจัยต่างประเทศ เทคนิคสืบค้นข้อมูลขั้นสูง และการจำกัดผลการค้นหาในฐานข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงตามความต้องการ
4  การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม  4.1 Bib 1 : อธิบายหลักการลงรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม ตามรูปแบบ APA เพิ่อการลงรายการบรรณานุกรมสำหรับสารสนเทศทุกรูปแบบ

  4.2 Bib 2 : การใข้โปรแกรมสำเร็จรูปในการลงรายการแนะนำการใข้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการลงรายการบรรณานุกรม เช่น EndNote Web และ Zotero เป็นต้น
5  Google Form : การสร้างแบบสอบถามออนไลน์  อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถาม แบบประเมิน หรือข้อสอบแบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมล และการประมวลผล
6  MS Word : การจัดรูปแบบการพิมพ์รายงานวิจัย  อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Word เพื่อการจัดรูปแบบการพิมพ์รายงานวิจัยตามรูปแบบทีถูกต้องของมหาวิทยาลัย
7  MS PowerPoint : เทคนิคการออกแบบเพื่อการนำเสนอ  อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสร้างงานนำเสนอด้วย PowerPoint การออกแบบงานนำเสนอ การเลือกสี ภาพ ตัวอักษรและองค์ประกอบต่างๆ ที่เหมาะสมกับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
8  MS Excel :การสร้างตารางคะแนนและการประมวลผลเบื้องต้น  อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Excel เหมาะสำหรับอาจารย์และ นักศึกษาครุศาสตร์ ที่ต้องการความรู้พื้นฐานในการสร้างตารางคะแนนฟังก์ชั่นการใช้สูตรเบื้องต้นเพื่อการประมวลผลคะแนน และการตัดเกรดผู้เรียน

 


          จำนวนผู้เข้าอบรม  คือ จำนวนที่รองรับสำหรับการรอบรมในห้องปฏิบัติการชั้น 5 หอสมุดกลาง หากผู้สอนท่านใดมีห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่รองรับนักศึกษาได้มากกว่าจำนวนที่กำหนด สามารถระบุให้วิทยากรดำเนินการอบรมตามห้องที่ท่านเตรียมไว้ได้

 

   ช่วงเวลาที่ให้บริการฝึกอบรม     
 จันทร์ - ศุกร์

 ช่วงเช้า 09.00 - 11.00 น.

 ช่วงบ่าย 13.00 - 15.00น.

 เสาร์

 ช่วงเช้า 09.00 - 11.00 น.

 ช่วงบ่าย 13.00 - 15.00น.

อาทิตย์

--งดให้บริการ--

ติดต่อสอบถามและนัดหมายการอบรมได้ที่

           นางสาวดวงธิดา  รักษาแก้ว (โม)   หอสมุดกลาง ชั้น 5 งานพัฒนาการเรียนรู้สารสนเทศ 
 โทรศัพท์ 081-874-9433/ IP Phone:4221  /  E-mail : duangtida_ruk@nstru.ac.th หรือ

 Line : @gkz9087r ในวันและเวลาราชการ

**กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนการอบรม **