ระเบียบข้อบังคับในการใช้งานห้องสมุด

บริการหอสุมดกลาง" กับ "ระเบียบและวิธีการคืน-ยืมทรัพยากรหัองสมุด (สำหรับนักศึกษาป.ตรี)

 

มารยาทการใช้ห้องสมุด

การใช้บอร์ดสำหรับติดประกาศ