ข่าวภาพ/กิจกรรม
บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์
ข่าววันที่ : 02 มิ.ย. 2563
โดย : หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หอสมุดกลางปิดให้บริการ
ข่าววันที่ : 18 มี.ค. 2563
โดย : หอสมุดกลาง
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรม
ข่าววันที่ : 07 ก.พ. 2563
โดย : หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา การะกรณ์ที่ได้มอบหนังสือแก่หอสมุดกลาง
ข่าววันที่ : 10 ม.ค. 2563
โดย : หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมการสืบค้นออนไลน์และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อจัดการรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม
ข่าววันที่ : 07 ม.ค. 2563
โดย : หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หอสมุดกลางขยายเวลาการให้บริการ
ข่าววันที่ : 02 ม.ค. 2563
โดย : หอสมุดกลาง
ขอขอบคุณนายยงยุทธ วรรณโกวิทที่ได้มอบหนังสือแก่หอสมุดกลาง
ข่าววันที่ : 24 ธ.ค. 2562
โดย : หอสมุดกลาง
ขอขอบคุณ รศ. ดร. สกล ภู่งามดีที่ได้มอบหนังสือแก่หอสมุดกลาง
ข่าววันที่ : 24 ธ.ค. 2562
โดย :
ขอเชิญเลือกอีบุ๊ค (eBook) เพื่อใช้ในการเรียนและการสอน ทำผลงานวิชาการ และการวิจัย ในปีงบประมาณ 2563
ข่าววันที่ : 11 พ.ย. 2562
โดย : หอสมุดกลาง
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำผลงานทางวิชาการ
ข่าววันที่ : 29 ส.ค. 2562
โดย : หอสมุดกลาง
ปรับเปลี่ยนการให้บริการ
ข่าววันที่ : 02 ก.ค. 2562
โดย : หอสมุดกลาง
ขอเชิญร่วมอบรมการสืบค้นแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสอนและงานวิจัย
ข่าววันที่ : 18 มิ.ย. 2562
โดย : หอสมุดกลาง
ขอเชิญร่วมแนะนำหนังสือใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรายวิชาที่เปิดสอน
ข่าววันที่ : 05 มิ.ย. 2562
โดย : หอสมุดกลาง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้และทักษะทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ข่าววันที่ : 05 มิ.ย. 2562
โดย : หอสมุดกลาง
การเข้าใช้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect ประจำปีงบประมาณ 2562
ข่าววันที่ : 26 พ.ค. 2562
โดย : หอสมุดกลาง
กิจกรรม : การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำผลงานทางวิชาการ
ข่าววันที่ : 02 เม.ย. 2562
โดย : หอสมุดกลาง
สวทช. ขอเชิญชวนท่านที่สนใจอ่านหนังสือดีๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจเทคโนโลยี
ข่าววันที่ : 02 เม.ย. 2562
โดย : สวทช.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม“ทักษะการสืบค้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ EBSCO eBooks Sharingผ่าน EBSCO Discovery service”
ข่าววันที่ : 14 มี.ค. 2562
โดย : หอสมุดกลาง
ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลวารสารสหสาขาวิชา Academic OneFile
ข่าววันที่ : 09 ก.พ. 2562
โดย : หอสมุดกลาง
ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการ
ข่าววันที่ : 05 ก.พ. 2562
โดย : หอสมุดกลาง

[1] 2 3 4 5 6